این مطلب را به زبان دیگری مطالعه کنید:

برگزاری دوره اخلاق روزنامه نگاری به زبان فارسی

نیوز یو بین المللی (دانشگاه بین المللی خبر وابسته به موسسه پوینتر و مرکز بین المللی روزنامه نگاران) یک دوره آنلاین آموزش تصمیم گیری اخلاقی را برای روزنامه نگاران ایرانی راه اندازی کرده است.

این دوره آموزشی خودآموز با هدف تقویت توانایی و مهارت کاربران برای مواجهه با چالش های پیچیده اخلاقی در تصمیم گیری های مربوط به حرفه روزنامه نگاری عرضه شده است.

شرکت کنندگان در دوره تصمیم گیری اخلاقی موارد زیر را بررسی خواهند کرد:

  • اهمیت اخلاق حرفه ای

  • اصول و ارزش های اخلاقی در روزنامه نگاری

  • تصمیم گیری اخلاقی

  • بررسی درست بودن تصمیم های اتخاذ شده

شرکت در دوره آموزشی تصمیم گیری اخلاقی برای همگان رایگان و آزاد است.

برای شرکت در دوره تصمیم گیری اخلاقی ابتدا باید در سایت آموزشی نیوزیو بین المللی ثبت نام کنید.